...

Ικανότητες

Επιλέξτε από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) μέχρι το 5 (Συμφωνώ απόλυτα) για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις
...
Επαγγελματική Δέσμευση

Στον εργασιακό μου χώρο, χρησιμοποιούμε ψηφιακές τεχνολογίες για να δουλέψουμε συλλογικά με τους υπόλοιπους συναδέλφους

Στην καθημερινότητά μου, σκέφτομαι συχνά την ψηφιακή μου παιδαγωγική πρακτική

Χρησιμοποιώ τακτικά ψηφιακές πηγές και πόρους για τη συνεχή επαγγελματική μου ανάπτυξη

Κάνω έρευνα και προτείνω στους συναδέλφους μου νέες τεχνολογίες που μπορούν να οργανώσουν την επικοινωνία στον οργανισμό μας

Χρησιμοποιώ τακτικά ψηφιακά εργαλεία για να αποκτήσω πρόσβαση στις προσωπικές και επαγγελματικές μου δεξιότητες

...
Ψηφιακοί Πόροι

Είμαι ικανός/ή να επιλέξω ποια ψηφιακά εργαλεία, προγράμματα και πλατφόρμες θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Γνωρίζω πώς να δημιουργώ ή/και συνδημιουργώ νέα ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά.

Γνωρίζω πώς να προστατεύσω και να μοιραστώ έξυπνα ψηφιακούς πόρους.

Είμαι ικανός/ή να δημιουργήσω ψηφιακό περιεχόμενο και να το διαθέσω στους μαθητές μου.

Καταλαβαίνω τη χρήση ελεύθερων δωρεάν εκπαιδευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της σωστής απόδοσής τους.

...
Διδασκαλία και Μάθηση

Είμαι σε θέση να προγραμματίσω τις δραστήριότητές μου χρησιμοποιώντας ψηφιακές συσκευές και πόρους

Συχνά εφαρμόζω τις διδακτικές μου δραστηριότητες χρησιμοποιώντας ψηφιακές συσκευές και πλατφόρμες.

Χρησιμποποιώ τακτικά νέα ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες κατά τη διδασκαλία μου - μαθαίνω πως να τα χρησιμοποιώ και πειραματίζομαι με αυτά

Χρησιμοποιώ ψηφιακές τεχνοολογίες για να αλληλεπιδράση και να συνεργαστώ με τους μαθητές μου

Γνωρίζω πώς να χρησιμοποιώ ψηφιακές τεχνολογίες για την υποστήριξη αυτορυθμιζόμενων μαθησιακών διαδικασιών.

Ξέρω αν και σε ποιον μπορώ να απευθυνθών σε εάν χρειαστώ κάποια πληροφορία σχετικά με τις ανάγκρες προσβασιμότητας των μαθητών μου.

...
Αξιολόγηση

Γνωρίζω τι είναι η διαμορφωτική και η αθροιστική αξιολόγηση, τα οφέλη και τα κύρια χαρακτηριστικά τους

Χρησιμοποιώ ψηφιακές τεχνολογιές στη διαδικασία αξιολόγησης που χρησιμοποιώ στις καθημερινές μου δραστηριότητες.

Μπορώ να ερμηνεύσω ψηφιακά στοιχεία σχετικά με τη διραστηριότητα των μαθητών, με στόχο την προσαρμογή της διδασκαλίας και της μάθησης.

Χρησιμοποιώ ψηφιακές τεχνολογίες για να παρέχω εξειδικευμένη και άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές μου.

Είμαι σε θέση να προσφέρω προσαρμοσμένες μαθησιακές στρατηγικές και υποστήριξη στους μαθητές μου με βάση τα στοιχεία που δημιουργούνται από τις ψηφιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν.

...
Ενδυνάμωση των Μαθητών

Είμαι σε θέση να δημιουργήσω υλικό που είναι προσβάσιμο από όλους χάρη της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών.

Γνωρίζω πώς να χρησιμοποιώ ψηφιακά εργαλία και λύσεις για να εξυπηρετήσω τις ανάγκες των μαθητών.

Είμαι σε θέση να χρησιμοποιώ ψηφιακές τεχνολογίες για να επιτρέπω στους μαθητές να αναπτύσσονται σε διαφορετικά επίπεδα και ταχύτητες.

Μπορώ να χρησιμοποιώ δημιουργικά τις ψηφιακές τεχνολογίες για να δεσμεύσω και να παρακινήσω τους μαθητές

Είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω νέες και πρακτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες για να αυξήσω την ενεργό συμμετοχή των μαθητών μου

...
Διευκόλυνση της Ψηφιακής Ικανότητας του Μαθητή

Γνωρίζω τη σημασία της βελτίωσης των ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητών και ξέρω πώς να το εφαρμόσω στην καθημερινή μου διδασκαλία.

Είμαι ικανός/ή να δημιουργώ και να εφαρμόζω μαθησιακές δραστηριότητες που απαιτούν από τους μαθητές να βρουν, να οργανώσουν, να επεξεργαστούν και να ερμηνεύσουν πληροφορίες με κριτικό τρόπο με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων.

Ξέρω πώς να χρησιμοποιώ στην καθημερινή μου διδασκαλία ψηφιακές τεχνολογίες που διασφαλίζουν τη δημιουργία, την επικοινωνία και τη συνεργασία στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Είμαι σε θέση να σχεδιάσω και να αναπτύξω μαθησιακές δραστηριότητες που διασφαλίζουν τη σψματική, ψυχολογική και κοινωνιή ευημερία των αθητών κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Είμαι σε θέση να σχεδιάζω και να αναπτύσσω δραστηριότητες που απαιτούν από τους μαθητές να εντοπίζουν και να επιλύουν τεχνικά προβήματα ή να μεταφέρουν δημιουργικά τεχνολογικές γνώσεις σε νέες καταστάσης

...
Πολιτιστική Κληρονομιά

Χρησιμοποιώ εικονικά μουσεί/γκαλερί/βιβλιοθήκες/αρχεί στις διδακτικές μου δραστηριότητες

Γνωρίζω τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομίας

Ξέρω πως να αναγνωρίζω εικονικούς πόρους πολιτιστικής κληρονομιάς που ταιριάζουν καλύτερα στις άναγκες των μαθητών μου.

Ξέρω πώς να χρησιμοποιώ τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά και μπορώ να τους εφαρμόσω για να πετύχω μια πιο διαδραστική μάθηση.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν μουσεία και πολιτιστικές βιομηχανίες που είναι εξοπλισμένες με ψηφιακούς προσβάσιμους πόρους που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά.

Ξέρω πως να χρησιμοποιώ τους διαθέσιμους ψηφιακούς προσβάσιμου πόρους που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά και μπορώ να τους εφαρμόσω για πιο προσιτή μάθηση