...

KOMPETENCES

Izvēlies no 1 (pavisam nepiekrītu) līdz 5 (pavisam piekrītu) katram apgalvojumam
...
Profesionāla iesaistīšanās

Manā darbavietā, mēs ar kolēģiem izvēlamies digitālās tehnoloģijas, lai sadarbotos

Es savā darbībā regulāri reflektēju par savām digitālajām pedagoģiskajām prasmēm

Es regulāri izmantoju digitālos rīkus savai profesionālajai izaugsmei

Es pētu un izmeklēju, kā arī iesaku kolēģiem jaunākās tehnoloģijas, kuras var uzlabot mūsu organizācijas komunikāciju

Es regulāri izmantoju digitālos rīkus, lai novērtētu savas personālās un profesionālās prasmes

...
Digitālie resursi

Es spēju izvēlēties digitālos rīkus, programmas un platformas atbilstoši mācību kontekstam

Es zinu, kā veidot/pārveidot jaunus izglītības materiālus digitālajā vidē

Es zinu, kā guddri aizsargāt un izplatīt digitālos resursus

Es spēju radīt digitālos materiālus un padarīt tos pieejamus maniem apmācāmajiem

Es saprotu un izmantoju atvērtās licenzes un citus brīvi pieejamos izglītības materiālus, ieskaitot pareizu parakstīšanos uz tiem

...
Mācīšana un mācīšanās

Es spēju plānot savas aktivitātes, izmantojot digitālās ierīces un resursus

Es regulāri uzlaboju savas mācīšanas aktivitātes, izmantojot digitālās ierīces un platformas

Es regulāri izmantoju digitālos rīkus un platformas, kad mācu - es mācos tos izmantot un eksperimentēju ar tiem

Es izmantoju digitālās tehnoloģijas, lai sadarbotos ar saviem apmācāmajiem

Es zinu, kā izmantot digitālās tehnoloģijas, lai atbalstītu pašvadītu mācīšanās procesu

Es zinu, kad un pie kā vērsties, ja maniem apmācāmajiem rodas nepieciešamība pēc pielāgota satura

...
Novērtējums

Es zinu, kas ir formatīvie un summatīvie vērtējumi; ieguvumus no tiem un galvenās iezīmes

Es izmantoju digitālās tehnoloģijas, lai veiktu novērtējumus ikdienā

Es spēju interpretēt digitālos pierādījumus mācību aktivitātēm, lai informētu par mācīšanu un mācīšanos

Es izmantoju digitālās tehnoloģijas, lai nodrošinātu mērķtiecīgu un laicīgu atgriezenisko saiti no apmācāmajiem

Es spēju sniegt pielāgotas mācību stratēģijas un atbalstu saviem izglītojamajiem, pamatojoties uz pierādījumiem, ko radījušas izmantotās digitālās tehnoloģijas.

...
Izglītojamo stiprināšana

Es spēju radīt materiālus, kas ir pieejami visiem, pateicoties digitālo tehnoloģiju izmantošanai

Es zinu, kā izmantot digitālos rīkus un risinājumus, lai pielāgotos apmācāmo vajadzībām

Es spēju izmantot digitālās tehnoloģijas, lai ļautu izglītojamajiem virzīties uz priekšu dažādos līmeņos un ātrumos

Es varu radoši izmantot digitālās tehnoloģijas, lai iesaistītu un motivētu izglītojamos

Es varu vērst un pielāgot mācīšanos jauniem reālās dzīves apstākļiem un praktiskām aktivitātēm, izmantojot digitālās tehnoloģijas, lai palielinātu izglītojamo aktīvu iesaistīšanos

...
Izglītojamo digitālās kompetences veicināšana

Es apzinos, cik svarīgi ir uzlabot izglītojamo digitālās prasmes, un es zinu, kā to izdarīt ikdienas praksē

Esmu spējīgs izveidot un īstenot mācību aktivitātes, kas prasa, lai apmācāmie digitālā veidā un ar digitālo līdzekļu starpniecību kritiski atrastu, sakārtotu, apstrādātu un interpretētu informāciju

Es protu savā ikdienas praksē izmantot digitālās tehnoloģijas, kas nodrošina radīšanu, komunikāciju un sadarbību mācību vidē

Es spēju izstrādāt un izvietot mācību aktivitātes, kas nodrošina izglītojamo fizisko, psiholoģisko un sociālo labklājību, vienlaikus izmantojot digitālās tehnoloģijas

Es spēju izstrādāt un izvietot darbības, kas prasa, lai izglītojamie identificē un risina tehniskas problēmas vai radoši nodod tehnoloģiskās zināšanas jaunām situācijām

...
Kultūras mantojums

Savā mācību darbā es izmantoju virtuālos muzejus / galerijas / bibliotēkas / arhīvu resursus

Es apzinos kultūras mantojuma digitalizācijas sociālo un ekonomisko ietekmi

Es zinu, kā noteikt virtuālo kultūras mantojuma resursus, kas labāk atbilst manu izglītojamo vajadzībām

Es zinu, kā izmantot pieejamos digitālos resursus, kas saistīti ar kultūras mantojumu un spēju tos izmantot, lai nodrošinātu interaktīvu mācīšanos

Es zinu, ka ir muzeji un kultūras industrijas, kuras ir nodrošinātas ar digitālās pieejamības resursiem, kas saistīti ar kultūras mantojumu

Es zinu, kā izmantot digitālās pieejamības resursus, kas saistīti ar kultūras mantojumu un spēju ieviest tos, lai nodrošinātu vēl pieejamāku mācīšanos ikvienam