...

КОМПЕТЕНЦИИ

Изберете от 1 (категорично несъгласен с него) до 5 (напълно съгласен с него) за всяко твърдение.
...
Професионален ангажимент

На моето работно място използваме дигитални технологии, за да работим съвместно с колеги.

В ежедневната си практика редовно разсъждавам върху дигиталната си педагогическа практика.

Редовно използвам дигитални източници и ресурси за непрекъснатото си професионално развитие.

Права изследвания и проучвания, предлагам на колегите си нови технологии, с които могат да подобрят организационната ни комуникация

Редовно използвам дигитални инструменти, за да подобря личните си и професионални умения

...
Дигитални ресурси

Умея да избера кои дигитални инструменти, програми и платформи да използвам в зависимост от учебния контекст

Знам как да създавам и / или да пресъздавам нови дигитални образователни материали.

Знам как да защитя и да споделя дигитални ресурси.

Умея да създавам дигитално съдържание и да го правя достъпно за моите обучаеми.

Разбирам използването на отворени лицензи и отворени образователни ресурси, включително правилното им функциониране.

...
Преподаване и обучение

Умея да планирам дейностите си, използвайки дигитални устройства и ресурси

Редовно изпълнявам своите преподавателски дейности, използвайки дигитални устройства и платформи

Редовно използвам нови дигитални инструменти и платформи в моята преподавателска практика - научавам се как да ги използвам и експериментирам с тях

Използвам дигитални технологии за взаимодействие и сътрудничество с моите обучаеми

Знам как да използвам дигитални технологии в подкрепа на саморегулираните учебни процеси.

Знам дали и до кого мога да се обърна, ако искам информация относно нуждите за достъп на обучаемите.

...
Оценяване

Наясно съм какво представляват формиращата и обобщаващата оценка; техните предимства и основни характеристики

Използвам дигитални технологии в процедурите за оценка, които прилагам за ежедневните си дейности.

Способен съм да интерпретирам дигитални доказателства за дейността на обучаемите, целящи да информират преподавателите и обучаемите.

Използвам дигитални технологии, за да предоставям целенасочена и навременна обратна връзка на учащите.

Мога да предоставя адаптирани стратегии за обучение и подкрепа на моите обучаеми въз основа на доказателствата, генерирани от използваните дигитални технологии.

...
Обучавайте учащите

Успявам да създавам материали, които са достъпни за всички, благодарение на използването на дигитални технологии.

Знам как да използвам дигитални инструменти и решения, за да отговоря на нуждите на обучаемите.

Умея да използвам дигитални технологии, за да позволя на обучаемите да напредват на различни нива и скорости.

Мога творчески да използвам дигитални технологии, за да ангажирам и мотивирам учащите

Успявам да отворя ученето за нови, реални контексти и практически дейности, използващи дигитални технологии, за да повиша активното участие на учащите

...
Улесняване на дигиталната компетентност на обучаемия

Наясно съм с важността на повишаването на дигиталните компетентности на учащите и знам как да го направя в ежедневната си практика

Способен съм да създавам и прилагам учебни дейности, които изискват от обучаемите да намират, организират, обработват и интерпретират информация критично в и чрез дигитални средства.

Знам как да използвам в ежедневната си практика дигитални технологии, които осигуряват създаването, комуникацията и сътрудничеството в учебната среда.

Умея да проектирам и разгръщам учебните дейности, които осигуряват физическо, психологическо и социално благополучие на учащите, докато използвам дигитални технологии.

Умея да проектирам и разгръщам дейности, които изискват от обучаемите да идентифицират и решават технически проблеми или да прехвърлят творчески знания в нови ситуации

...
Културно наследство

Използвам виртуални музеи / галерии / библиотеки / архивни ресурси в моите преподавателски дейности

Наясно съм със социалното и икономическото въздействие на дигитализацията на културното наследство

Знам как да идентифицирам виртуални ресурси за културно наследство, които по-добре отговарят на нуждите на моите обучаеми.

Знам как да използвам наличните дигитални ресурси, свързани с културното наследство и мога да ги прилагам за по-интерактивно обучение

Знам, че има музеи и културни институции, които са оборудвани с достъпни дигитални ресурси, свързани с културното наследство.

Знам как да използвам наличните достъпни дигитални ресурси, свързани с културното наследство, и мога да ги прилагам за по-достъпно обучение